Ana Sayfaya Dön  
Ana Sayfaya Dön    
   
 
 

Merkezimizin Amaç, Kapsam ve Tanımlamaları


Merkezimiz; başta kadın sorunları olmak üzere, kadının sosyal hayattaki yeri, görevleri ve fonksiyanları ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Merkezimizin kuruluş amaç ve faaliyet alanları ilgili yönetmelik aşağıda sunulmuştur.


2 Kasım 2009 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27394
YÖNETMELİK
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Kırıkkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, ulusal ve uluslararası faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 4 - (1) Merkezin amacı; kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek amacıyla Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 - (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kazanılmış hakları ve çağdaş değerleri temel alarak, kadın sorunları ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, kongreler, sempozyumlar, kurslar, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
b) Kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlamak,
c) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
ç) Kadınlarla ilgili çalışmalara, araştırmalara, plan ve programlara, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi için rehberlik etmek, çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve olumlu sonuçların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,
d) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili dersler ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini teşvik etmek ve desteklemek,
e) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
f) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
g) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak, ortak araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek,
ğ) Kadın sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,
h) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,
ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcısı,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 - (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcısı ona vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından önereceği bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi gerektiğinde aynı usulle sona erdirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.
Müdürün görevleri
MADDE 8 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari görevlerini yürütmek,
b)Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve önlemleri almak,
d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
e) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun faaliyetlerde koordinasyon ve iletişimi gerçekleştirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 9 - (1) Yönetim Kurulu: Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yeni üye ve/veya üyeler görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet, yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkezin elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün önerileri değerlendirerek bu konuda kararlar almak,
f) İlgili diğer mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 11 - (1) Danışma Kurulu; Üniversitedeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarının belirleyeceği birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun üyesidir.
(2) Müdürün gerekli görmesi halinde ve Rektörün onayı ile Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşlardan da istekleri halinde Danışma Kuruluna iki yıllık süre için üye/üyeler seçilebilir.
(3) Danışma Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Toplantıya Rektör veya Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlık eder.
(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.